В каких случаях молятся иоанну крестителю


Иоанн Креститель — Википедия

Иоанн Креститель
ивр. ‏יוחנן המטביל‏‎

Фрагмент иконы «Иоанн Креститель» из деисусного чина Николо-Песношского монастыря близ Дмитрова, первая треть XV века. Музей Андрея Рублёва.
Пол мужской
Период жизни 6—2 годы до н. э. — ок. 30 года н. э.
Имя на других языках греч. Ιωάννης ο Βαπτιστής, Ιωαννης ο Προδρομος
лат. Io(h)annes Baptista
В иных культурах Яхья (ислам)
Местность Иудейская пустыня
Занятие проповедник
Происхождение еврей из сословия коэнов
Упоминания Новый Завет, Иосиф Флавий
Отец Захария
Мать Елисавета
Место погребения Себастия, в настоящее время место нахождения мощей оспаривается
День памяти 24 июня
Связанные понятия крещение
Связанные события Крещение Христово,
танец Саломеи
Характерные черты одежда из верблюжьей шерсти, длинные волосы и борода, книга, крест из тростника, чаша для крещения, медовые соты, агнец, посох
 Медиафайлы на Викискладе
В Википедии есть статьи о других людях с именем Иоанн.

Иоа́нн Крести́тель, Иоа́нн Предте́ча (ивр. ‏יוחנן המטביל‏‎, Йоханан бен Зехарья — «сын Захарии»; Йоханан ѓа-Матбиль [Хаматвил[1]] — «совершающий ритуальное очищение водой»; греч. Ιωάννης ο Βαπτιστής (Ἰωάννης ὁ βαπτίζων) — Иоаннис о Ваптистис; Ιωάννης ο Πρόδρομος — Иоаннис о Продромос; лат. Io(h)annes Baptista; араб. يحيى‎, Yaḥyā, يوحنا‎, Yūḥanna; 6—2 годы до н. э. — ок. 30 года н. э.[2]) — согласно Евангелиям: ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Мессии, жил в пустыне аскетом, проповедовал и совершал священные омовения/окунания для очищения от грехов и покаяния иудеев, которые впоследствии стали называться таинством крещения, омывал (крестил) в водах реки Иордан Иисуса Христа, окунув его в воду. Был обезглавлен по желанию иудейской царицы Иродиады и её дочери Саломеи. Считается исторической фигурой[3][4][5]; его упоминание во всех известных рукописях «Иудейских древностей» Иосифа Флавия считается большинством исследователей аутентичным текстом, а не позднейшей вставкой переписчиков-христиан[6].

В христианских представлениях является последним в ряду пророков — предвозвестников прихода Мессии. В исламе, а также мандеями и бахаистами почитается под именем Яхья (Йахья), в христианских арабских церквях — под именем Юханна.

Иоанн носит эпитеты Крестителя и Предтечи по двум своим основным функциям — как крестивший Иисуса Христа и как тот, кто пришёл с проповедью прежде него в соответствии с ветхозаветными пророчествами (см. ниже).

Именования «Предтеча» нет в Новом Завете (точнее, оно применяется собственно к Иисусу Христу, например, в Послании к Евреям 6:20). Иоанн Креститель впервые назван «Предтечей» у гностика Гераклеона (II век) в его комментарии на Евангелие от Иоанна[7]. Затем это обозначение было воспринято Климентом Александрийским и Оригеном и через них широко вошло в обиход[8]. В православии оба эпитета используются практически одинаково часто, в то время как на Западе приоритет остаётся за наименованием «Креститель».

В православии принято именование «Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн» и обращение «Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов». Кроме того, на Руси приобрёл фольклорные эпитеты, например, Иван Самокреститель[9], а два посвящённых ему праздника получили самостоятельные прозвания: Иван Купала (день Рождества) и Иван Головосек (день казни) — см. ниже (Раздел Фольклорное восприятие).

Об Иоанне свидетельствуют все четыре автора канонических Евангелий, а также историк Иосиф Флавий, дополняя сведения о последних днях деятельности Иоанна.

Рождение[править | править код]

Обстоятельства детства Иоанна известны только по рассказу Луки. Иоанн был сыном священника Захарии («из Авиевой чреды») и праведной Елисаветы (происходившей из рода Аарона, Лк. 1:5), пожилой бесплодной пары[10]. Как повествует евангелист Лука, архангел Гавриил, явившись его отцу Захарии в Храме, возвестил о рождении у него сына, сказав «многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится ещё от чрева матери своей» (Лк. 1:13-17). Захария выразил недоверие ангелу, и за это тот покарал его немотой.

«Наречение Иоанна Крестителя»
(картина Рогира ван дер Вейдена. Разрешившаяся от бремени Елизавета лежит в кровати, на переднем плане Захария пишет имя сына)

После того, как Дева Мария узнала, что её родственница Елисавета беременна, она пришла навестить её и «когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве её; и Елисавета исполнилась Святаго Духа» (Лк. 1:41). (Таким образом, своей матери Иоанн предсказал Мессию, ещё будучи в утробе).

Согласно Евангелию, его рождение случилось на полгода раньше Иисуса (его родственника). Отец Иоанна всё ещё оставался немым, и когда Елисавета пожелала дать сыну указанное ангелом нетрадиционное для своей семьи имя Иоанн («Яхве (Бог) смилостивился»), родственники потребовали от отца подтвердить его письменно:

Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо всём этом по всей нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своём и говорили: что будет младенец сей? И рука Господня была с ним.

Евангелие упоминает о последующем детстве Иоанна вкратце, говоря лишь, что он «был в пустынях до дня явления своего Израилю» (Лк. 1:80), то есть до достаточно взрослого возраста. (Объяснение того, как Иоанн попал в пустыню, см. ниже, раздел Апокрифы и легенды).

Деятельность[править | править код]

«Явление Христа народу»
(картина А. А. Иванова. Иоанн Креститель стоит на берегу Иордана, проповедуя народу о грядущем Мессии, в то время как вдали на пригорке появляется Христос)

Как пишет евангелист Лука (Лк. 3:2—3), в пустыне случился «глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии», после чего он отправился проповедовать. Иоанн вёл аскетичный образ жизни, носил грубую одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным ремнём, питался диким мёдом и акридами. Под акридами традиционно понимают вид саранчи. Также есть другое мнение, что это слово может означать плоды рожкового дерева (http://www.cybercolloids.net/library/carob/carob.jpg). Последнее означает те самые «рожки», которыми кормили свиней в притче о блудном сыне. Также этот вид растительной пищи был зачастую основной пищей самых бедных слоев населения. В ходу была даже поговорка, что никто не может по-настоящему покаяться, пока не попробует пожить на этих рожках. Потому проповеднику покаяния было бы вполне естественно жизнью показывать это покаяние. Если же сравнивать питательные свойства саранчи и этих плодов, то на саранче и меде Иоанн бы долго не прожил, а из этих плодов можно было даже делать муку и лепешки… (информация из Библейского комментария АСД на 3-ю главу Матфея) (Мк. 1:6). Однако, если рассматривать этот вопрос с религиозной точки зрения, то в самой Библии даётся этому объяснение: «…Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: в нём бес…» Лк. 7:33).

Свою проповедь Иоанн начал в 28 или в 29 году н. э. («в пятнадцатый год правления Тиберия кесаря» — Лк. 3:1). Он ходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов.

Проповедь Иоанна выражала гнев Божий на грешников и призывы к раскаянию, а также эсхатологическую весть. Он укорял народ за гордость своим избранничеством (в особенности саддукеев и фарисеев), требовал восстановления патриархальных норм социальной этики.

Иоанн не был обычным проповедником — он передавал людям волю Бога (Лк. 3:2), как древние ветхозаветные пророки, и даже более этого, ведь был исполнен Духа Святого будучи ещё во чреве матери (Лк. 1:15). Иисус указал на Иоанна как на приход пророка Илии, которого ожидали (Мф. 11:14, Мф. 17:12).

Основной темой проповедей Иоанна был призыв к покаянию. Приходившим к нему фарисеям Иоанн говорил:

…порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.

В 3 главе Евангелия от Луки приводятся также его поучения, обращённые к воинам («Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем» (Лк. 3:14)), мытарям («Ничего не требуйте более определённого вам» (Лк. 3:13)) и всему народу («У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же» (Лк. 3:11)). Приходившие к нему люди принимали от него крещение в водах реки Иордан. Некоторые «помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он» (Лк. 3:15). Его последователи образовали особую общину — «ученики Иоанновы», в которой господствовал строгий аскетизм (Мф. 9:14).

Известные слова Иоанна:
 • Я глас вопиющего в пустыне (Ин. 1:23)
 • Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 3:2)
 • Я крещу вас в воде в покаяние (Мф. 3:11)
 • Ничего не требуйте более определённого вам (Лк. 3:13)

Пришедшим из Иерусалима священникам и левитам, явившимся, чтобы проверить его, он ответил, что не является ни Илией, ни пророком, но: «Я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исайя».

Пророчества о приходе мессии[править | править код]

На вопрос иерусалимских фарисеев Иоанн ответил: «я крещу в воде; но стоит среди вас [Некто], Которого вы не знаете. Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его» (Ин. 1:26—27).

На следующий день Иоанн увидел подходящего к нему Иисуса и сказал: «вот Агнец Божий, Который берёт [на Себя] грех мира. Сей есть, о Котором я сказал: за мною идёт Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня. Я не знал Его; но для того пришёл крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю» (Ин. 1:29—31). Затем последовало крещение.

Крещение Иисуса Христа[править | править код]

К Иоанну, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре (Ин. 1:28), пришёл и Иисус с целью принять крещение.

Иоанн, много проповедовавший о скором пришествии Мессии, увидев Иисуса, был удивлён и сказал: «мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». На это Иисус ответил, что «надлежит нам исполнить всякую правду» и принял крещение от Иоанна. Во время крещения «отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!» (Лк. 3:21—22).

Таким образом, при участии Иоанна всенародно было засвидетельствовано мессианское предназначение Иисуса. Крещение, свершившееся тогда, рассматривается всеми евангелистами как первое событие в общественной деятельности Иисуса[11]. После крещения Иисуса «Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды; и приходили [туда] и крестились» (Ин. 3:23). Евангелист Иоанн связывает появление первых из двенадцати апостолов именно с проповедью Иоанна Крестителя: «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом» (Ин. 1:35—37). Около 30 года н. э. Иоанн был арестован, и его проповедническая деятельность завершилась.

Икона «Усекновение главы Иоанна Крестителя»

Арест и смерть[править | править код]

В числе прочих преступлений против праведности Иоанн обличал тетрарха Галилеи Ирода Антипу, который отнял у своего брата Ирода Филиппа I[en]* жену (и одновременно племянницу обоих) Иродиаду и женился на ней, грубо нарушив еврейский обычай. За это Иоанн был заключён тетрархом в тюрьму, но Ирод Антипа не решался казнить его по причине популярности проповедника (Мф. 14:3—5, Мк. 6:17—20).

Находясь в темнице, Иоанн услышал «о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?» (Мф. 11:2—3).

Дочь Иродиады Саломея (не названная в Евангелиях по имени) в день рождения Ирода Антипы «плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним». В награду за танец Ирод пообещал Саломее выполнить любую её просьбу. Она по наущению своей матери, которая ненавидела Иоанна за обличение её брака, попросила голову Иоанна Крестителя и «Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей» (Мк. 6:26). В темницу к Иоанну был отправлен оруженосец (спекулатор[12]), который отсёк ему голову и, принеся её на блюде, отдал Саломее, а та «отдала её матери своей». Тело Иоанна было погребено его учениками, а о смерти сообщили Иисусу (Мф. 14:6—12, Мк. 6:21—29).

В память этих событий установлен церковный праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Русская Православная Церковь отмечает его 29 августа (11 сентября). В какой бы день недели этот праздник ни попадал, включая воскресение, этот день всегда в Православной церкви в память о великом постнике Иоанне (который питался в пустыне только акридами и диким мёдом) является, согласно Уставу, днём строгого поста, запрещено есть не только мясную и молочную пищу, но и рыбу.

Несмотря на значимость фигуры Иоанна, сведения о нём не нашли широкого распространения в апокрифической литературе. Например, в «Арабском евангелии детства Спасителя» образ Иоанна отсутствует даже при описании крещения Иисуса[13]. Тем не менее, некоторые детали к биографии Иоанна апокрифы и предания всё-таки добавляют:

 • Точное место рождения Иоанна в Евангелиях не названо. Считается, что Иоанн был рождён в предместье Иерусалима Эйн-Кареме (на этом месте в настоящее время построен францисканский монастырь «Святой Иоанн на го́рах»). Предание, которое называет его местом жительства семейства Захарии, восходит ко времени игумена Даниила (1113 год). Сам Даниил получил эту информацию от монаха лавры Святого Саввы, время свидетельства которого предшествует появлению крестоносцев[14].
 • В Евангелие от Луки указывается, что место встречи Девы Марии с праведной Елизаветой произошло в нагорной стране, в граде Иудином (Лк. 1:39). Считается, что под градом Иудиным понимается Эйн-Карем, а домом, в котором произошла встреча, — загородный дом Захарии, отца Иоанна Предтечи[15]. В настоящее время на этом месте находится францисканская церковь Посещения.
 • В Евангелиях не указано, за что был убит отец Иоанна Захария. Традиционно считается, что Захария был убит в храме за то, что не сказал воинам Ирода, избивавшим младенцев, где укрыт его сын.
 • Апокрифы уточняют, что Иоанн избежал смерти среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме и его окрестностях во время избиения младенцев, поскольку мать Елисавета укрылась с ним в пустыне. Рассказ об этом содержится в Протоевангелии Иакова:

Елизавета, услышав, что ищут Иоанна (сына её), взяла его и пошла на гору. И искала места, где спрятать его, но не нашла. И воскликнула громким голосом, говоря: гора Бога, впусти мать с сыном, и гора раскрылась и впустила её. И свет светил им, и ангел Господень был вместе с ними, охраняя их[16].

По преданию, место этого события находится на территории францисканского монастыря Иоанн Предтеча в пустыне в мошаве Эвен Сапир в 3 км от Эйн-Карема[17]. Считается, что там же Иоанн провел своё детство и готовился к началу служения (Лк. 1:80)[18].

 • Согласно ранневизантийской легенде, по прошествии пяти месяцев ангел велел праведной Елизавете отнять младенца от груди и начать приучать его к акридам и дикому мёду[19]. О его жизни до появления с проповедью из пустыни больше ничего не известно, исследователи, заполняя лакуну, предполагают, что, возможно, он мог находиться это время в ессейском монастыре[8].
 • По священному преданию, к моменту начала проповеди Иоанну было 30 лет — символический возраст полного совершеннолетия, таким же обычно представляют возраст Христа при начале его проповеди. Это связано с ветхозаветным установлением, что левиты должны приступать к службе только по достижении этого возраста (Чис. 4:3).
 • В Евангелии от Иоанна указывается, что Иисус Христос принял крещение от Иоанна в Вифаваре, но её точное расположение не определено. В настоящее время считается, что Вифавара находилась около монастыря святого Иоанна, примерно в 10 км восточнее Иерихона. В этом месте на западном берегу Иордана находится Каср-эль-Яхуд (контролируется Израилем)[20], на восточном — напротив него — Эль-Махтас (Вади-эль-Харар) в Иордании[21][22].
 • Согласно «Евангелию от евреев», Иисус сначала не хотел идти креститься к Иоанну, о чём просили его мать и братья, возражая им: «какой грех Я совершил, что Я должен креститься от него?»[23].
 • «Евангелие от евионитов» сообщает, что Иоанн, увидев сошествие Святого Духа в момент крещения Иисуса, сам упал перед Христом на колени «и сказал: Молю Тебя, Господи, крести Ты меня. Но Иисус удержал его, говоря: всё, что надлежит, должно быть исполнено»[24].
 • Послание Климента Римского сообщает, что Иоанн был девственником[25].
 • По преданию, Иродиада ещё несколько дней в неистовости протыкала иголками язык пророка, а, насытившись глумлением, повелела закопать голову казнённого Иоанна Крестителя на городской свалке[26]. (О дальнейшей судьбе отрубленной головы см. ниже).
 • В Евангелии от Никодима Иоанн после своей смерти обращается в аду с проповедью к ветхозаветным праведникам: «потом пришёл (Иоанн) Креститель, на отшельника похожий, и спросили его все: „Кто ты?“ Он же, отвечая, сказал: „Я — пророк Вышнего, предваривший пришествие Его во оставление грехов“»[27]. После проповеди Иоанна происходит триумфальное сошествие Иисуса в ад и его победа над смертью, после чего Иоанн с другими праведниками выводится на небо. Таким образом, Иоанн стал предтечей Иисуса в загробном мире подобно тому, как он был им в земном.
 • Существует средневековый апокриф, авторство которого приписывается епископу александрийскому Евсевию, посвящённый пребыванию Иоанна в аду и основанный на Евангелии от Никодима («О сошествии Иоанна Предтечи во ад. Слово на Святую Великую Пятницу Страстной недели отца нашего Евсевия, епископа Александрийского»). Он сохранился в славянской (хорватской) версии[28]. Несмотря на то, что имя Иоанна вынесено в заглавие сочинения, о нём самом говорится очень мало, так же, как и о сошествии Христа в ад. Основной темой сочинения является рассказ дьявола о безуспешной борьбе с Христом в годы его земного бытия[29].
«Положение во гроб Иоанна Предтечи»
Клеймо иконы «Иоанн Предтеча Ангел Пустыни». Ученики хоронят обезглавленное тело, в то время как Иродиада любуется на голову (левый угол), а её служанка прячет её в пещере (правый угол)

Атрибуты Иоанна Крестителя[править | править код]

 • одежда из верблюжьей шерсти: по мнению Феофилакта Болгарского, верблюжья шерсть была выбрана потому, что «верблюд есть животное среднее между чистым и нечистым: он чист, потому что отрыгает жвачку, и нечист, потому что имеет нераздвоенные копыта». Иоанн, ведущий проповедь на границе Ветхого и Нового заветов, носил одежду из верблюжьей шерсти, так как «приводил к Богу и мнимо-чистый народ — иудейский, и нечистый — языческий»[30].
 • кожаный пояс: символизирует постоянное пребывание в труде и усмирение плотских страстей, так как «кожа есть часть мёртвого животного»[30].

Место погребения и мощи[править | править код]

Древняя традиция локализует место погребения обезглавленного тела Иоанна в Севастии (Самария) рядом с могилой пророка Елисея. Древние историки: Филосторгий (ок. 368 — ок. 439)[31][32][33], Руфин Аквилейский (около 345—410)[34] и Феодорит Кирский (~ 386—457)[35], сообщают о том, что во время правления Юлиана Отступника, приблизительно в 362 году, язычники из Севастии открыли и разгромили гробницу Крестителя, сожгли его останки — кости и развеяли пепел. Если Филосторгий и Феодорит сообщают о полном уничтожении мощей Иоанна Предтечи (Филосторгий говорит о том, что предварительно, перед сожжением кости Иоанна смешали ещё с костями животных), то Руфин пишет, что когда язычники собирали кости Иоанна, то христиане смешались с ними, и часть костей тайно спрятали, затем «почитаемые мощи отправили к своему духовному отцу Филиппу. Тот,… через своего диакона Юлиана, в будущем епископа этого палестинского города, к великому понтифику, тогда Афанасию. Тот, закопав полученные мощи при нескольких свидетелях под стеной святилища, с прозорливостью сохранил для помощи будущим поколениям».

В более позднее время, в X веке, появляется сказание (его излагает Феодор Дафнопат) в «Памятном слове на перенесение из Антиохии досточтимой и честной руки святого славного пророка и крестителя Иоанна»), о том, что Апостол Лука, возвращаясь в родную Антиохию, пожелал взять с собой нетленное тело, но севастийские христиане воспротивились этому и позволили ему забрать только правую руку, которой был крещён Иисус Христос в Иордане (Десница Иоанна Крестителя) и с того времени, с I века, она хранилась в Антиохии, в X веке, 6 января 956 года, была перенесена в Константинополь[36]. Он же говорит о том, что епископ Иерусалима, узнав, что Юлиан Отступник хочет уничтожить тело Иоанна, тайно ночью заменил тело Иоанна на тело простого человека, а тело Крестителя отправил для хранения в Александрию. 7 января 956 года, в день Собора Предтечи был установлен праздник в честь перенесения из Антиохии досточтимой и честной руки святого славного пророка и Крестителя Иоанна в Константинополь, для него написал канон и стихиры Дафнопат. Этот праздник совершался на Руси в XI—XII веке. Позднее празднование перенесения руки исчезло из календаря как у греков, так у славян.

Рассказ Феодора Дафнопата повторяет Симеон Метафраст (вторая половина X века), он пишет о том, что «что сожжено было не Крестителево тело, а чьё-то другое, ибо патриарх Иерусалимский, узнав заблаговременно о приказе Юлиана, тайно взял из гроба мощи Крестителя и послал их на сохранение в Александрию; вместо них же он положил кости одного мертвеца»[37].

Русский паломник Добрыня Ядрейкович, который побывал в Константинополе в 1200 году, видел десницу Иоанна Предтечи в Храме Богородицы Фароса[en] и свидетельствует в своей «Книге Паломник» о том, что рукой Иоанна Крестителя императора ставят на царство[38].

В 1907 году Николай Никольский в Киевском Прологе XVI века нашёл сказание о перенесении перста Иоанна Крестителя из Царьграда в Киев и напечатал его в 82-м номере СОРЯСа[39]. В этом сочинении говорится, что в 6600 лето (в 1092 году) при великом князе Владимире Мономахе (Владимир Мономах был великим князем с 1113 по 1125 год) 7 января палец руки Иоанна был принесён и положен в церковь святого Иоанна на Сетомли, которая находилась вблизи Купшина монастыря[40][41]. Алексей Карпов выдвинул предположение, что перенесение перста Иоанна было в 1121 году, а церковь Иоанна на Сетомли была заложена в связи с перенесением в Киев из Константинополя частицы мощей (пальца) святого Иоанна Крестителя.

Таким образом, эти мощи 27 мая 395 года оказались в Александрии, где были помещены в базилике, незадолго до этого посвящённой Иоанну на месте храма Сераписа[источник не указан 1826 дней]. Пустая могила в Севастии, тем не менее, продолжала посещаться паломниками, и святой Иероним свидетельствует о продолжавшихся там чудесах[42]. Их дальнейшая судьба неизвестна[Чья?]. Коптская церковь считаем местом нахождения праха Иоанна Крестителя монастырь Святого Макария, в который реликвия была перенесена в X веке, затем была сокрыта и обретена только в 1978 году при реконструкции обители[42].

«Голова святого Иоанна Предтечи», деревянная скульптура, Германия

Два фрагмента мощей Иоанна Крестителя (десница и глава) являются весьма почитаемыми святынями христианского мира. Эти реликвии рассеяны по миру. При этом Людовик Лаланн насчитывал 11 указательных пальцев Иоанна Крестителя[43]. Помимо этого, объектами для почитания являются: левая рука (о ней сообщали паломники Теодорих и Иоанн Фока, в настоящее время находится в кафедральной соборе Перпиньяна), лицевая часть главы святого Иоанна (находится в кафедральном Амьенском соборе). В монастырях Афона находятся челюсть, мозг и кровь Иоанна Крестителя[42][44]. В Средние века были сведения о наличии волос и части уха Иоанна Крестителя[45].

Глава Иоанна Крестителя[править | править код]

Исламская традиция считает местом хранения главы Иоанна Крестителя мечеть Омейядов в Дамаске, а католицизм помещает её в римскую церковь Сан-Сильвестро-ин-Капите. Кроме того, упоминается о голове в соборе в Амьене (Франция), привезённой из четвёртого крестового похода, и в турецкой Антиохии, а также о нахождении её в одном из монастырей Армении.

В традиции Православной церкви существуют предания о трёх обретениях главы Иоанна Крестителя, в честь каждого установлено отдельное празднование.

Изображение Предание
Первое обретение
(24 февраля по юлианскому календарю)
По преданию[46], Иродиада не позволила похоронить голову Иоанна вместе с его телом и спрятала её в своём дворце, откуда она была выкрадена благочестивой служанкой (имя которой было Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода)[47] и в глиняном кувшине захоронена на Елеонской горе. Спустя годы вельможа Иннокентий решил построить на том месте церковь и при копании рва обнаружил кувшин с реликвией, которая была опознана по исходившим от неё знаменьям. Перед смертью Иннокентий, опасаясь, что реликвия будет поругана, спрятал её в своей церкви, которая затем обветшала и разрушилась.
Второе обретение
(24 февраля по юлианскому календарю)
В правление императора Константина Великого в Иерусалиме глава Иоанна Предтечи была найдена двумя монахами-паломниками, которые взяли её с собой, но, проявив леность, отдали нести реликвию встретившемуся им горшечнику. По преданию[46], явившийся святой повелел горшечнику оставить неблагочестивых монахов и принять на хранение святыню. Перед смертью горшечник поместил главу в водоносный сосуд, запечатал и передал своей сестре. Позднее реликвия оказалась у священника-арианина, который с помощью исцелений, исходивших от неё, поддерживал авторитет

ru.wikipedia.org

Молитва Иоанну Предтече и Крестителю Господню

Тропарь, глас 2-й

Память праведного с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече: показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго. Темже за истину пострадав радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога явльшагося плотию, вземлющаго грех мира и подающаго нам велию милость.

Кондак, глас 5-й

Предтечево славное усекновение, смотрение бысть некое Божественное, да и сущим во аде Спасово проповесть пришествие; да рыдает убо Иродиа, беззаконное убийство испросивши: не закон бо Божий, ни живый век возлюби, но притворный, привременный.

Молитва Иоанну Предтече

Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающагося не презри мене, но совокупляяся с вои небесными, молися ко Владыце за мене недостойнаго, унылаго, немощнаго и печальнаго, во многия беды впадшаго, утружденнаго бурными помыслы ума моего: аз бо есмь вертеп злых дел, отнюдь не имеяй конца греховному обычаю; пригвожден бо есть ум мой земным вещем. Что сотворю, не вем, и к кому прибегну, да спасена будет душа моя? Токмо к тебе, святый Иоанне, благодати тезоимените, яко тя пред Господем, по Богородице, вем больша быти рожденных всех, ибо ты сподобился еси коснутися верху Царя Христа, вземлющаго грехи мира, Агнца Божия: Егоже моли за грешную мою душу, да поне отныне, в первыйнадесять час, понесу тяготу благую и прииму мзду с последними.
Ей, Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов, тя молю, к тебе прибегаю, не отрини мене от твоего заступления, но возстави мя, падшагося многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси: крещением омываяй грех, покаяние же проповедуяй во очищение коегождо дел скверных; очисти мя грехми оскверненнаго и понуди внити, аможе ничтоже скверно входит, во Царствие Небесное. Аминь.Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Другие разделы:
Рубрика: Молитвослов Метки: Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча, Креститель, Молитва, молитва Иоанну Предтече. Закладка ссылка.

svyatmatrona.ru

святой пророк Иоанн Предтеча, который крестил Агнца Божия, помогает всем грешника найти дорогу к Богу

Ивана Купала — это великий церковный праздник. Он посвящен памяти крестителя Иисуса Христа — Иоанна Предтечи — покровителя всех христиан. Он помогает в главном для человека — найти дорогу к Богу, укрепиться к вере и помочь исправить свою жизнь.

Молитвы Иоанну Крестителю помогают защититься от врагов и лжи. Замечено, что образ Иоанна Крестителя помогает избавиться от головной боли,  даже если она очень сильная.

О чем молятся святому Иоанну Крестителю: рождение пророка Иоанна Предтечи

Описание прихода в мир величайшего из Пророков содержится в Священном Писании, в Евангелии от Луки. Его родителями были священник Захария и Елисавета (наряду с родителями Богоматери они называются святыми праотцами и память их чтится церковью особо).

Молитва Иоанну Крестителю считается одной из сильнейших в христианском мире. А о деяниях пророка рассказывают легенды.

Отец его получил во время молитвы предсказание о рождении сына от архангела Гавриила, но не поверил ему, ибо не имел детей и считал себя бесплодным, а кроме того, находился уже в преклонных летах.

За сомнения Захария был наказан немотой, которая отпустила его лишь после наречения родившегося младенца Иоанном (ивр. «благодать»), вопреки стремлению родственников наречь долгожданного ребенка Захарией. После того, как он начертал на своей табличке «Имя ему — Иоанн», он вновь смог говорить.

Когда по рождении Господа Иисуса царь Ирод устроил избиение младенцев в Вифлееме, не забыл он отправить воинов и к Захарии.

Однако тот сказал, что смерти не боится, и места нахождения ребенка не откроет. Его убили между алтарем и жертвенником — кровь Захарии окаменела на мраморе как вечное свидетельство злодеяний Ирода.

А праведная Елисавета, матерь Иоанна Предтечи, произнесла молитву Богу, и Тот укрыл их во чреве горы — тут же в расселине забил источник и выросло финиковое дерево со множеством плодов. Сорок дней прошло с момента гибели Захарии — и Елисавету призвал Господь, Иоанн Предтеча же был оберегаем и питаем ангелом.

Святой Иоанн явился в пустыне, внешне и внутренне похожий на древнего пророка Илию, имел силу и дух его — ибо иудеи ждали пришествия на землю именно Илии, взятого на небо живым.

Они питался диким медом и акридами (крупными муравьями), носил мантию из верблюжьей шерсти, и являл собой образец аскетизма и праведности. Появление пророка такого масштаба привлекло огромное внимание обществености — все ждали Мессию.

Самые отчаянные грешники, высокомерные мытари и свирепые воины смиренно слушали поучения и наставления Иоанна, внимали святому слову и возносили молитву Богу.

От Предтечи же они получали избавление от грехов и крещение в водах реки Иордан — Креститель получил свое имя задолго до Крещения Христа. Молитва Иоанну Предтече берет начало с этих времён.

Важнейшее событие, о котором пророчествовал Иоанн — пришествие Христа. Когда Сын Божий смиренно пришел к крестителю — тот смут

therussiantimes.com

Молитва Иоанну Предтече как помогает

Не редко к прорицателю обращаются христиане, дабы успокоить физическую боль, в частности головную, ибо его голова пронесла страдания и стала святыней, которая может сделать здоровым тело и успокоить душу. Даже образ Иоанна, который представляется на святых ликах в виде главы мучающегося, является символом обращение с мольбой смирить головную боль.

Текст молитвы

Велик ты перед господом и можешь обратиться с просьбой не малой к нему. Исходя из этого, приклоняемся, молим тебя.
Креститель Господний: услышь мучающихся головною болью, смягчи и осабь недуг их. Утоли печать их, освобождая от боли и исцеляя их, да прославят они о тебе Бога во веки веков. Аминь.

Помимо этого к нему приходят, для обретения собственного покаяния, понимания своих рассуждений, ведь покой духовный, и физиологическое излечение награждаются благословением, а оно помогает нам взглянуть на мир по-новому, меняя христианина в положительную сторону. Предшествующие поколение почитали его за бесценную помощь в сохранении потомства людского и общехозяйственных делах.

Иоанн Креститель – предсказатель, был превознесённый Церковью и христианами в веках. Его правдивость и честность, а они, как, – надежный путь к преподобной вере и постоянной благодати.

Все молитвы Крестителю Господню Иоанну:

Молитвослов

Крестителю Божий, открытый Предтече, крайний пророче, первый страдалец,
постников и пустынников владыка, чистоты учителю и ближний друг Господний!
Я молю, тебя не откажи меня в твоей защите,
не оставь меня падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием,
как вторым крещением; очисти меня, грехи осквернённого, и принуди выйти,
и может ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

Молитва

Креститель Божий, великомученик раскаянья! Не презри меня, раз кающегося, но вместе с Воинствами Господними воздовайся Божьей почести за меня, негодного, скверного, бессильного и хмурого, во значительные беды окунувшегося, утружденного пылкими помыслами ума моего.
Поскольку я, вместилище опасных дел, не заканчиваю своих греховных наклонностей, ибо загражден, сей ум к земным вещам.

Что ж делать мне, не знаю, к кому обратиться за помощью, чтобы спасти душу свою? Только к тебе, святой Иоанн, исполненный благодати, ибо я знаю, что ты, после Богородицы, пред Господом больше всех рожденных: ибо ты сподобился коснуться главы Царя Христа, Агнца Божия взявшего на Себя грехи мира.

Моли же Его за грешную мою душу, чтобы, по крайней мере, в одиннадцатый час, понес я ношу благою и получил награду с последними.
По святой правде, Креститель Божий, чтимый Креститель, последний провидец, первый по благодати страдалец, постников и пустынников наставник, чистоты учитель и ближайший друг Христов!

Тебя прошу, к тебе обращаюсь: не лиши меня твоего покровительства, но воздвигни меня, впавшего во многие грехи; освежи душу мою покаянием, как вторым крещением, ибо ты и того и другого начальник: крещением омываешь перворожденный грех, исповедью же освобождаешь каждого от дел грешных.

Очисти же меня, грехами оскверненного, и вынуди войти туда, куда ничто плохое не входит – в Царствие Небесное. Аминь.

www.o-vere.ru

Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн + Православный Церковный календарь


Иконы

Жития

 • Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
 • Перенесение десной руки святого Иоанна Предтечи и чудо святого Иоанна Предтечи на агарян в Хиосе
 • Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
 • Третье обретение честной главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
 • Рождество святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
 • Зачатие славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
 • Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
 • Пророк и креститель Иоанн Предтеча
 • Перенесение из Мальты в Гатчину части древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки святого Иоанна Крестителя
 • Молитвы

  Тропарь Предтечи

  глас 2

  Память праведнаго с похвалами,/ тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече:/ показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший,/ яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго./ Темже, за истину пострадав, радуяся,/ благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию,/ вземлющаго грех мира// и подающаго нам велию милость.

  Кондак Предтечи

  глас 6

  Плотскаго Твоего пришествия убоявся,/ Иордан страхом возвращашеся;/ пророческое же служение исполняя,/ Иоанн трепетом спряташеся;/ Ангельския чини ужасахуся,/ зряще Тя, во струях плотию крещаема;/ и вси, сущии во тьме, озаряхуся,// воспевающе Тя, явльшагося и просветившаго вся.

  Тропарь Предтечи

  глас 4

  От земли возсиявши, Предтечева глава/ лучи испущает нетления верным исцелений,/ свыше собирает множество Ангел,/ доле же созывает человеческий род// единогласную возсылати славу Христу Богу.

  Кондак Предтечи

  глас 6

  Пророче Божий и Предтече благодати,/ главу твою, яко шипок священнейший, от земли обретше,/ исцеления всегда приемлем,/ ибо паки, якоже прежде,// в мире проповедуеши покаяние.

  Тропарь Предтечи

  глас 4

  Яко Божественное сокровище, сокровенное в земли,/ Христос откры главу твою нам, пророче и Предтече./ Вси убо, сошедшеся в сея обретение,/ песньми богоглаголивыми Спаса воспоим,// спасающа нас от тления молитвами твоими.

  Кондак Предтечи

  глас 6

  Светоявленный и Божественный в мире столп,/ солнца светильник,/ Предтеча, главу светоносную и Божественную свою/ показавый в концех,/ освящает той верно покланяющихся/ и взывающих:// Христов премудрый Крестителю, спаси всех нас.

  Тропарь Предтечи

  глас 2

  Память праведнаго с похвалами,/ тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече:/ показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший,/ яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго./ Темже за истину пострадав, радуяся,/ благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию,/ вземлющаго грех мира// и подающаго нам велию милость.

  Кондак Предтечи

  глас 5

  Предтечево славное усекновение/ смотрение бысть некое Божественное,/ да и сущим во аде Спасово проповесть пришествие./ Да рыдает убо Иродия,/ беззаконное убийство испросивши:/ не закон бо Божий, ни живый век возлюби,// но притворный, привременный.

  Величание

  Величаем тя,/ Крестителю Спасов Иоанне,/ и почитаем вси/ честныя твоея главы// усекновение.

  Тропарь Предтечи

  глас 4

  Первее нераждающая неплоды, возвеселися,/ се бо зачала еси Солнца светильника яве,/ просвещати имуща всю вселенную, слепотою недугующую./ Ликуй, Захарие, вопия со дерзновением:// пророк Вышняго есть хотяй родитися.

  Кондак Предтечи

  глас 1

  Веселится светло Захария великий/ со всеславною Елисаветию сопружницею,/ достойно зачинающе Иоанна Предтечу,/ егоже Архангел благовести, радуяся,/ и человецы достодолжно почтим,// яко таинника благодати.

  Тропарь на перенесение десной руки Иоанна Предтечи

  глас 4

  От запада возсиявши Предтечева рука,/ лучи испущает нетления верным исцелений,/ свыше собирает множество Ангел,/ доле же созывает человеческий род,/ единогласно возсылати славу Христу Богу.

  Кондак на перенесение десной руки Иоанна Предтечи

  глас 6

  Умнаго Солнца светильник Божественный Предтеча,/ показавый в концех светоносную свою десницу,/ ныне на севере озаряет ею блаженное Отечество наше,/ просвещая и освящая верно покланяющихся, и Христу вопиющих:/ спаси нас молитвами пророка Твоего, Царю Вышний.


  Молитва Предтече и Крестителю Господню Иоанну

  Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающагося не презри мене, но, совокуплялся с вои Небесными, молися ко Владыце за мене, недостойнаго, унылаго, немощнаго и печальнаго, во многия беды впадшаго, утружденнаго бурными помыслы ума моего. Аз бо есмь вертеп злых дел, отнюдь не имеяй конца греховному обычаю, пригвожден бо есть ум мой земным вещем. Что сотворю, не вем, и к кому прибегну, да спасена будет душа моя, токмо к тебе, святый Иоанне, благодати тезоимените, яко тя пред Господем, по Богородице, вем больша быти рожденных всех: ты бо сподобился еси коснутися верху Царя Христа, вземлющаго грехи мира, Агнца Божия. Егоже моли за грешную мою душу, да поне отныне, в первыйнадесять час, понесу тяготу благую и прииму мзду с последними. Ей, Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов, тя молю, к тебе прибегаю, не отрини мене от твоего заступления, но возстави мя, падшагося многими грехи, обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси, крещением омывали грех, покаяние же проповедуяй во очищение когождо дел скверных; очисти убо мя, грехми оскверненнаго, и понуди внити, аможе ничто же скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

  Службы

  Статьи на Православие.Ru

  days.pravoslavie.ru

  Пророк Иоанн Креститель - Святые

  Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

  (Собор пророка Иоанна Предтечи)

   

  Тропарь, глас 2

  Память праведнаго с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече: показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго. Темже, за истину пострадав, радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию, вземлющаго грех мира и подающаго нам велию милость.

   

  Кондак, глас 6

  Плотскаго Твоего пришествия убоявся, Иордан страхом возвращашеся;пророческое же служение исполняя, Иоанн трепетом спряташеся; Ангельския чини ужасахуся, зряще Тя, во струях плотию крещаема; и вси, сущии во тьме, озаряхуся, воспевающе Тя, явльшагося и просветившаго вся.

   

  (Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи)

   

  Тропарь, глас 4

  От земли возсиявши, Предтечева глава лучи испущает нетления верным исцелений, свыше собирает множество Ангел, доле же созывает человеческий род единогласную возсылати славу Христу Богу.

   

  Кондак, глас 6

  Пророче Божий и Предтече благодати, главу твою, яко шипок священнейший, от земли обретше, исцеления всегда приемлем, ибо паки, якоже прежде, в мире проповедуеши покаяние.

  (Третье обретение главы Иоанна Предтечи)

   

  Тропарь, глас 4

  Яко Божественное сокровище, сокровенное в земли, Христос откры главу твою нам, пророче и Предтече. Вси убо, сошедшеся в сея обретение, песньми богоглаголивыми Спаса воспоим, спасающа нас от тления молитвами твоими.

   

  Кондак, глас 6

  Светоявленный и Божественный в мире столп, солнца светильник, Предтеча, главу светоносную и Божественную свою показавый в концех, освящает той верно покланяющихся и взывающих: Христов премудрый Крестителю, спаси всех нас.

  (Зачатие порока Иоанна Предтечи)

   

  Тропарь, глас 4

  Первее нераждающая неплоды, возвеселися, се бо зачала еси Солнца светильника яве, просвещати имуща всю вселенную, слепотою недугующую. Ликуй, Захарие, вопия со дерзновением:// пророк Вышняго есть хотяй родитися.

   

  Кондак, глас 1

  Веселится светло Захария великий со всеславною Елисаветию сопружницею, достойно зачинающе Иоанна Предтечу, егоже Архангел благовести, радуяся, и человецы достодолжно почтим, яко таинника благодати.

  Кондак 1

  Избранный от лет древних быти Предтечею и Крестителем Спасителя мира Христа Бога, Иоанне богохвальне, прославляюще прославльшаго тя Господа, похвальная восписуем ти, яко большему всех рожденных женами, во плоти Ангелу, покаяния проповеднику; ты же, яко имеяй велие дерзновение ко Господу, от всяких бед свобождай и к покаянию воздвизай нас, любовию тебе зовущих:

  Радуйся, великий Иоанне, Пророче, Предтече и Крестителю Господень.

   

  Икос 1

  Архангел Гавриил, предстояй пред Богом, послан бысть ко иерею Захарии, егда той, служа по чину чреды своея, вниде покадити в церковь Господню; и, представ одесную олтаря кадильнаго, благовествоваше о твоем рождестве, великий Иоанне, возвещая Захарии радость и веселие, и яко мнози о рождестве твоем возрадуются. Сего ради и мы, дивному о тебе Божию благоволению чудящеся и радующеся, со благоговением в похвалу тебе вопием:

  Радуйся, Совета Божия неизреченнаго таинниче.

  Радуйся, дивнаго смотрения Его исполнение.

  Радуйся, прежде лет многих пророчеством Исаии проявленный.

  Радуйся, вестниче пред лицем Господним, древле прореченный.

  Радуйся, предназначенный быти великим пророком Вышняго.

  Радуйся, по обетованию Ангела рожденный.

  Радуйся, еще во чреве матере твоея Духа Святаго исполненный.

  Радуйся, прежде рождества твоего на великое служение освященный.

  Радуйся, неплодства родителей разрешение.

  Радуйся, иерея Божия радость и веселие.

  Радуйся, дщере Аароновы прозябение.

  Радуйся, плод молитвы Богодарованный.

  Радуйся, великий Иоанне, Пророче, Предтече и Крестителю Господень.

   

  Кондак 2

  Видя Захария явльшагося ему Ангела, смутися, и страх нападе нань, и не верова словесем благовестия его о рождестве твоем; егда же за неверие немотою связан бысть, удивляшеся преславному чудеси, всем сердцем вопия Богу: Аллилуиа.

   

  Икос 2

  Разум неуразумеваемый разумети ищуще людие, ждуще Захарию, и чудяхуся, умедлившу ему в церкви; изшедшу же ему и не могущу глаголати к ним, но токмо помавающу, разумеша вси, яко видение виде в церкви. Мы же, прославляюще дивнаго Творца чудес, Бога, вопием тебе таковая:

  Радуйся, благий виновниче безгласия отча.

  Радуйся, слез матере твоея пременение на радость.

  Радуйся, тоя поношения в людех отъятие.

  Радуйся, великое рождшим тя утешение.

  Радуйся, яко в шестый месяц о зачатии твоем Пресвятая Дева Мария в Назарете от Ангела известися.

  Радуйся, яко о рождестве твоем мнози возвеселишася.

  Радуйся, яко имя благодатное, от Ангела нареченное, получивый.

  Радуйся, яко именем твоим немотствование отца твоего Захарии разрешися.

  Радуйся, яко имя Божие о тебе отцем твоим благословися.

  Радуйся, яко о чуднем рождестве твоем страх и удивление в окрест живущих явися.

  Радуйся, яко по всей стране Иудейстей о дивнем рождестве твоем возвестися.

  Радуйся, яко тобою спасение многим в мире сем явися.

  Радуйся, великий Иоанне, Пророче, Предтече и Крестителю Господень.

   

  Кондак 3

  Сила Вышняго разреши неплодство заматоревшия во днех своих праведныя Елисаветы: зачат бо тя, славный Предтече Господень, и таяшеся месяц пять, глаголющи: яко тако мне сотвори Господь во дни, в няже призре отъяти поношение мое в человецех. Егда же прия Имущую во чреве Христа, исполнися Духа Свята и возопи гласом велиим: "Откуду мне сие, яко прииде Мати Господа моего ко мне!" С Неюже радующися, взываше Богу: Аллилуиа.

   

  Икос 3

  Имеяй предыти пред Господем духом и силою Илииною, еще из чрева матере твоея исполнился еси Духа Святаго, отонудуже и Пророк дивный показался еси, егда во утробе матере твоея сый, взыгрался еси радощами пришествию Матери Господней. Бога бо познал еси носима в ложеснах Благодатныя и Того матерним гласом проповедал еси: подобаше бо Божественных вещей преславным быти началом. Сему убо благоговейно удивляющеся, с радостию тебе вопием:

  Радуйся, еще во утробе матерней предпославшаго тя Господа чудным веселием предъявивый.

  Радуйся, яко тебе ради и матери твоей Елисавете воплощение Христово открыся.

  Радуйся, яко и та исполнися Духа Свята.

  Радуйся, яко и она предивная пророчица явися.

  Радуйся, яко от нея Пресвятая Дева Мария Блаженною в женах наречеся.

  Радуйся, яко тою Она и Материю Господа наименовася.

  Радуйся, яко и безсеменный плод Тоя Благословенным пронаречеся.

  Радуйся, Премудросте Божественныя предъявление.

  Радуйся, святаго супружества благословение.

  Радуйся, неплодных ложесн дивное прозябение.

  Радуйся, рождением твоим удививый люди.

  Радуйся, светлый Слова гласе.

  Радуйся, великий Иоанне, Пророче, Предтече и Крестителю Господень.

   

  Кондак 4

  Бурею сомнения смущенный, иерей Захария не можаше, по словеси ангельскому, проглаголати. Егда же по рождестве твоем, Предтече Господень, написа благодатное имя твое, абие отверзошася уста и язык его, и глаголаше, благословя Бога, и пророчествова, глаголя: благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людем Своим, и ты, отроча, Пророк Вышняго наречешися, поя Тому: Аллилуиа.

   

  Икос 4

  Слышаша окрест живущии людие о преславнем и чуднем рождестве твоем, со удивлением глаголаху в себе: "Что убо отроча сие будет?" Мы же тя, преславный Предтече Господень, яко больша всех рожденных женами, достойно чтуще, ублажаем сице:

  Радуйся, от зачатия твоего благодатных явлений исполненный. Радуйся, в рождестве твоем Богом прославленный.

  Радуйся, во младенчестве твоем от отца твоего Пророком Вышняго нареченный.

  Радуйся, во отрочестве твоем Духом Святым просвещенный и укрепленный.

  Радуйся, Бога воплотившагося сродник по плоти бывый.

  Радуйся, от Бога высокое звание Предтечи и Крестителя приемый.

  Радуйся, заре, Свет новый миру возвестившая.

  Радуйся, звездо, путь, ведущий ко Христу, осветившая.

  Радуйся, деннице Солнца незаходимаго.

  Радуйся, светильниче Света неугасаемаго.

  Радуйся, путь грядущему Христу уготовляяй.

  Радуйся, Ангела и человека в себе являяй.

  Радуйся, великий Иоанне, Пророче, Предтече и Крестителю Господень.

   

  Кондак 5

  Богопротивное веление беззаконнаго детоубийцы Ирода изгна тя из дому отча в непроходную пустыню, носима материю, Предтече Господень, идеже и пребывал еси до дне явления твоего ко Израилю, ядый акриды и мед дивий и Богу вопия: Аллилуиа.

   

  Икос 5

  Видяще дивное Божие о тебе промышление, Иоанне богохвальне, яко от младенческих пелен постническаго жития любитель показался еси, отонудуже волею Вышняго послан был еси проповедати людем грядущее во Христе спасение, сего ради со удивлением и любовию тебе взываем:

  Радуйся, яко, еще младенец сый, царя Ирода устрашил еси.

  Радуйся, от напраснаго убиения тем десницею Вышняго сохраненный.

  Радуйся, пустыни шипок благовонный.

  Радуйся, высотою подвигов твоих всех удививый.

  Радуйся, праваго пути верный указателю.

  Радуйся, чистоты и целомудрия предивный хранителю.

  Радуйся, евангельскаго самоотвержения образе совершенный.

  Радуйся, монашествующих покрове и утверждение.

  Радуйся, богословствующих умов просвещение.

  Радуйся, грешным милосердия Божия двери отверзаяй.

  Радуйся, кающимся грешником от Господа прощение подаваяй.

  Радуйся, плоды достойны покаяния творити помогаяй.

  Радуйся, великий Иоанне, Пророче, Предтече и Крестителю Господень.

   

  Кондак 6

  Проповедник славный ты, божественный Предтече, показался еси в пустыни Иорданстей во дни явления Христа Бога миру. Сего бо, Грядущаго к тебе, показал еси людем, глаголя: "Се, Агнец Божий, вземляй грехи мира!"; Егоже мы верою познавше, поем Ему: Аллилуиа.

   

  Икос 6

  Возсиял еси свет истины, Иоанне богопросвещенне, всем являяй Славы Отчия сияние, явльшееся плотски нас ради. Вопиял бо еси в пустыни людем: "Покайтеся, приближи бо ся Царствие Небесное: сотворите плоды достойны покаяния. Се бо грядет по мне, Иже крестит вы водою и Духом". Сего ради похвальная тебе вопием:

  Радуйся, пришествия Мессии возвестителю.

  Радуйся, путей Господних уготователю.

  Радуйся, ветхия и новыя благодати ходатаю.

  Радуйся, пророков пределе и начало Апостолов.

  Радуйся, гласе Слова благознаменитый.

  Радуйся, покаяния проповедниче велегласный.

  Радуйся, многих сынов Израилевых ко Господу обративый.

  Радуйся, люди совершенны Господеви уготовавый.

  Радуйся, фарисеев и саддукеев дерзновенно обличивый.

  Радуйся, плоды достойны покаяния творити научивый.

  Радуйся, просвещения духовнаго указателю.

  Радуйся, ищущым предстательства твоего неусыпный заступниче.

  Радуйся, великий Иоанне, Пророче, Предтече и Крестителю Господень.

   

  Кондак 7

  Хотящу от тебе креститися Господу Иисусу, Иоанне богоблаженне, глаголал еси: "Аз требую Тобою креститися", обаче повинуяся, рекшу Тому: "Остави ныне", воздвигл еси десницу твою на главу Его и, крестив не требующаго очищения, вопиял еси: Аллилуиа.

   

  Икос 7

  Новую подая благодать креститися изволивый от тебе Господь, сподоби тя Духа пришествие видети и глас Отческий с Небесе, свидетельствующий Его Сыновство, слышати. Отонудуже в Триех Лицех Единому Богу покланятися нас научил еси. Егоже бренными прославляюще устнами, в похвалу сия тебе приносим:

  Радуйся, Троическаго Богоявления первый проповедниче.

  Радуйся, в Триех Лицех Единаго Бога истинный поклонниче.

  Радуйся, Духа Святаго в виде голубине яснозрителю.

  Радуйся, снисхождения Его от Отца на Сына свидетелю.

  Радуйся, гласа с Небесе от Бога Отца слышателю.

  Радуйся, явления любве Отчи к Сыну созерцателю.

  Радуйся, Сына Божия избранный Крестителю.

  Радуйся, воли Его святыя исполнителю.

  Радуйся, славнаго служения спасению рода человеческаго ревностный рачителю.

  Радуйся, великаго Таинства Крещения первый совершителю.

  Радуйся, Божественныя радости вестниче.

  Радуйся, Новаго Завета первый учителю.

  Радуйся, великий Иоанне, Пророче, Предтече и Крестителю Господень.

   

  Кондак 8

  Странное и неизреченное смирение воплотившагося Бога Слова видев, богоблаженне Крестителю, Божественную Свою главу приклонивша и рабское крещение приемша, ты и сам весь исполнился еси великаго смирения. Испроси убо боголюбезную добродетель сию и нам, одержимым гордостию, яко да от сердца смиренна вопием Ему: Аллилуиа.

   

  Икос 8

  Весь благодатных дарований исполненный, течение временныя жизни скончавая, Иоанне богознамените, всех поучал еси исполнением Закона и покаянием благоугождати Господеви. Сего ради благодарственное хваление тебе, великому учителю истины, воспеваем:

  Радуйся, Закона и оправданий Господних насадителю.

  Радуйся, Иродова беззакония обличителю.

  Радуйся, о исправлении того рачителю.

  Радуйся, правды ради темничное заключение и узы претерпевый.

  Радуйся, за истину во главу усеченный.

  Радуйся, яко тело твое от учеников твоих честне погребеся.

  Радуйся, яко Божиим смотрением глава твоя нетленна соблюдеся.

  Радуйся, яко та на утешение, освящение и цельбы христианом дадеся.

  Радуйся, яко и деснице твоей, крестившей Господа, вернии благочестне покланяются.

  Радуйся, яко от тебе многая чудеса теми доныне совершаются.

  Радуйся, яко тобою вернии от страстей безчестия избавляются.

  Радуйся, яко тобою грешнии к покаянию воздвизаются.

  Радуйся, великий Иоанне, Пророче, Предтече и Крестителю Господень.

   

  Кондак 9

  Все естество ангельское удивися высоте служения твоего, и Церковь благоговейно прославляет тя, яко друга Христа Бога, предшедшаго пред Ним духом и силою Илииною. Ревнуя бо по истине, дерзновенно обличал еси фарисеев и беззаконнаго Ирода, от него же и мученическую кончину приял еси. Покланяющеся убо честней главе твоей, молимся ти: избави нас от страстей безчестия, да чистым сердцем и усты поем: Аллилуиа.

   

  Икос 9

  Витийство всякое земнородных не довлеет достойно восхвалити тя, Иоанне богохвальне: тебе бо уста Христовы похвалиша, высша пророков и больша всех рожденных женами тя наименоваша. Отонудуже достойную похвалу принести тебе недоумевающе, вопием ти сицевая:

  Радуйся, Церкве Христовы великая славо.

  Радуйся, Ангелов предивное чудо.

  Радуйся, праотцев радость и прославление.

  Радуйся, пророков высокая похвало.

  Радуйся, Апостолов богосветлый венче.

  Радуйся, святителей велелепая красото.

  Радуйся, мучеников в новой благодати начало.

  Радуйся, преподобных совершение.

  Радуйся, праведных удобрение.

  Радуйся, девственников и постников основание.

  Радуйся, всех христиан великое утешение.

  Радуйся, яко от всех христианских родов имя твое прославляется.

  Радуйся, великий Иоанне, Пророче, Предтече и Крестителю Господень.

   

  Кондак 10

  Спасти мир пришедшаго во плоти Христа Бога благовестил еси и сущим во аде: якоже бо денница, предходящая солнцу, осветил еси во тьме и сени смертней седящих. Отонудуже вскоре Господем изведен был еси со всеми от века праведными, поя Ему, яко Избавителю и Победителю смерти: Аллилуиа.

   

  Икос 10

  Стена и прибежище спасительное всем, молитвенно к тебе притекающим, божественный Иоанне: сего ради песньми похвальными ублажаем тя сице:

  Радуйся, мощный заступниче наш и верный от бед хранителю. Радуйся, злостраждущих от духов злобы скорый помощниче и избавителю.

  Радуйся, неплодствующим благословение от Бога низпосылаяй.

  Радуйся, притекающих к тебе с верою от треволнения страстей избавляяй.

  Радуйся, во вражде сущих скоро умиротворяяй.

  Радуйся, во всякой нужде и печали усердно притекающим к тебе скорую помощь подаваяй.

  Радуйся, благотекущих от самообольщения и прелести изымаяй.

  Радуйся, вручающим себе твоему ходатайству в час смертный помогаяй.

  Радуйся, любящих тя от воздушных мытарств предстательством твоим свобождаяй.

  Радуйся, почитающих славную память твою вечныя жизни молитвами твоими сподобляяй.

  Радуйся, нищих и вдовиц и сирот заступление.

  Радуйся, по Бозе и Богородице христианом прибежище и упование.

  Радуйся, великий Иоанне, Пророче, Предтече и Крестителю Господень.

   

  Кондак 11

  Пение всякое не довлеет по достоянию доблестей твоих восхвалити тя, Крестителю Господень; но мы, любовию понуждени, дерзаем воспевати величия твоя, еже милостивно приими от нас, первостоятелю у Престола Пресвятыя Троицы, и моли свободитися нам от всякия скверны греховныя, да чистым сердцем и устнами поем Богу: Аллилуиа.

   

  Икос 11

  Светильника Света неприступнаго и всесветлых благодатных дарований всего исполнена тя, Иоанне богопросвещенне, ведуще, радостно приносим ти таковая:

  Радуйся, самовидче озарившаго тя свыше Божественнаго Света.

  Радуйся, светом добродетелей твоих прославивый Бога.

  Радуйся, Пресвятыя Троицы велелепую славу явивый.

  Радуйся, правый и дивный путь к Небеси показавый.

  Радуйся, и сущим во аде Бога, явльшагося во плоти, благовестителю.

  Радуйся, душ праведных, от века в преисподней держимых, возвеселителю.

  Радуйся, Владыки Христа Бога друже искренний.

  Радуйся, явивый миру Свет истинный.

  Радуйся, светозарное света евангельскаго сияние.

  Радуйся, рода христианскаго прославление.

  Радуйся, Совета Божия исполнение.

  Радуйся, яко от восток солнца даже до запад хвально имя твое.

  Радуйся, великий Иоанне, Пророче, Предтече и Крестителю Господень.

   

  Кондак 12

  Благодати тезоименитый, Крестителю Господень, и тою обогатився, победоносец преславный показался еси: победил бо еси враги и всякую злобу, и великое служение твое мученическим подвигом запечатлел еси. Ныне же, предстоя Престолу Царя царствующих, моли Его даровати верным победы на враги и во всем благопоспешение, в добродетелех же благодатное укрепление, поющым Ему: Аллилуиа.

   

  Икос 12

  Поюще Бога, дивно в тебе прославльшагося, хвалим тя, богоблаженне Крестителю, яко искренняго друга Христова, прославляем великия подвиги твоя, ублажаем мученическую кончину твою и сицевая радостно вопием ти:

  Радуйся, вселенский Апостоле и Новаго Завета первомучениче.

  Радуйся, явлением Христа на земли открывшагося Царствия Небеснаго первый проповедниче.

  Радуйся, языков Божественное призвание предвозвестивый.

  Радуйся, безвестная и тайная премудрости Божия миру явивый.

  Радуйся, божественными деянии плодоносен паче иных явивыйся.

  Радуйся, яко светом дел твоих прославися Отец Небесный.

  Радуйся, яко в памяти твоей Церковь Христову веселиши неизреченно.

  Радуйся, яко ныне вечнаго наслаждаешися веселия изобильно.

  Радуйся, божественными лучами Трисолнечнаго Света осияваемый.

  Радуйся, яко со безплотными Трисвятую песнь Богу немолчно вопиеши.

  Радуйся, яко ныне, зерцалом разрешшимся, несредственне зриши Святую Троицу.

  Радуйся, великий Иоанне, Пророче, Предтече и Крестителю Господень.

   

  Кондак 13

  О великий и преславный Предтече и Крестителю Господень Иоанне, приими от нас ныне приносимое тебе моление и твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякаго зла, и вечныя изми муки, и наследниками Царствия Небеснаго соделай, да во веки поем Богу: Аллилуиа.

   

  Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос "Архангел Гавриил..." и 1-й кондак "Избранный от лет...".

  (ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ ЕГО ЧЕСТНЫЯ ГЛАВЫ)

  глас 6

   

  Песнь 1

  Ирмос: Яко по суху, пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу, победную песнь поим, вопияше.

   

  Грядите, благохвальным языком и всесильным плещуще духом, из устен нечистых глас Слова — Предтечу песньми духовными, вернии, прославим.

  Мирным устроением утишается и безмерными множествы Христова Церковь благостоятельне упасается, тебе летнюю песнь вопиющи, Предтече.

  Юже от Бога даруемую яко сокровище нам неотъемлемо Богоносную главу Предтечеву, вси песньми достойно, сошедшеся, вернии, почтим.

  Богородичен: Твоего приемши Содетеля, яко Сам восхоте, из безсеменнаго Твоего чрева паче ума воплощаема, Чистая, тварей воистину явилася еси Владычица.

   

  Песнь 3

  Ирмос: Несть свят, Ты, Господи Боже мой, вознесый рог верных Твоих, Блаже, и утвердивый нас на камени исповедания Твоего.

   

  Утроба неплодна прозябение тя изнесе Божественно, яже от язык церковь, славна невестоводца, Христу, истинному Богу и Жениху, сию обручающа.

  Твоего Боговещаннаго гласа, Предтече Иоанне, ниже мечем удержа окаянная прелюбодейца: Божественную бо твою нам являеши главу от земли.

  Торжествующий светло, желающ тя град учреждаемь бывает, яко богатство обретш тайное и источник неоскуден исцелений, Предтече, главу твою.

  Богородичен: Божественнаго Рождества Твоего, Чистая, всякий естества чин преходит чудо: Бога бо преестественно зачала еси во чреве и, рождши, пребываеши присно Дева.

   

  Седален, глас 8

  Яко в хранилищи сокровище вложена Предтечева глава храняшеся, в водоносе крыющася, глас Слова; яко пшеница покровена, во глубине земли изцвете, плодоносящи Божественную жизнь. Тоя вси почитаем обретение, Христа славяще, подавшаго той благодать источити исцеления.

   

  Песнь 4

  Ирмос: Христос моя сила, Бог и Господь, честная Церковь, Боголепно поет, взывающи, от смысла чиста о Господе празднующи.

   

  Ветхаго был еси печать, всебогате, яве завета, и пророков конец известил еси, и чертогокраситель же Божественный Новаго явился еси, Предтече.

  Власяными рубы обычно, Предтече, честную претерпел еси и славную главу твою покрыта царскою багряницею, яко ризою, радуяся.

  Божественную главу твою отбежением нищий и скитаяйся твоими Божественными наставленьми, якоже независтно богатство, Иоанне, показует.

  Зарею, Предтече, Божественнаго Духа чтущий тя град всегда моли уяснити и Божественней памяти твоей безплотным срадоватися.

  Богородичен: Мертва мя показа сада вкушение, животное же древо, из Тебе явльшееся, Пречистая, воздвиже и райския пищи наследника мя сотвори.

   

  Песнь 5

  Ирмос: Божиим светом Твоим, Блаже, утренюющих Ти души любовию озари, молюся, Тя ведети, Слове Божий, истиннаго Бога, от мрака греховнаго взывающа.

   

  Не был еси трость, Крестителю, искусительными злополучения ветры всегда колеблемь, столп же Божественных людей непоколебим, силою бо Илииною явился еси и Духа.

  Иже Божество отметаяй, и умаляя славу от тебе крещшагося Христа, и Божественную благодать твою утаевая, праведно от оград Божественных возбраняемь есть.

  Отверзл еси независтнаго Божественнаго источника дверь поющим тя любовию, славный Предтече, Божественныя благодати источающия воды и струи исцелений, всех веселящия.

  Богородичен: Носящи доброту мысленную краснейшия души Твоея, невеста Божия была еси, запечатствованна девством, Чистая, и зарею чистоты мир просвещающи.

   

  Песнь 6

  Ирмос: Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве.

   

  Пророка тя рече Истина-Христос, и пророков превышша, Крестителя же и Предтечу Жизни: Того бо узрел еси, Егоже закон и пророцы провозвестиша.

  Не терпяше крытися чудес источник, сокровище благодати, славная глава твоя, Крестителю, пророче и Предтече, но, явльшися, проливает исцелений источники.

  Всебогатно похваление, и украшение светло, и щит спасителен христолюбный сей и благославный предлагает град твой, честную и Божественную твою главу, Предтече.

  Богородичен: Великий прописа во пророцех Моисей Тя, кивот, и трапезу, и свещник, и стамну образне, назнаменуя воплощение, еже из Тебе, Вышняго, Мати Дево.

   

  Кондак, глас 2

  Пророче Божий и Предтече благодати, главу твою, яко шипок священнейший, от земли обретше, исцеления всегда приемлем, ибо паки, якоже прежде, в мире проповедуеши покаяние.

   

  Икос:

  От Господа свидетельство прием, Иоанне, паче всех человек вышший был еси, отонудуже похвалы песней принести тебе ужасаюся, но, любовию понужден, песнь начати дерзнух. Темже да не унедостоиши споспешник мне быти, всехвальне, да возмогу венчати твой верх, святый требогате, ибо ты в мире проповедуеши покаяние.

   

  Песнь 7

  Ирмос: Росодательну убо пещь содела Ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющее веление Божие мучителя увеща вопити: благословен еси, Боже отец наших.

   

  Девы прозябение, тя паче всех рече в рожденных женами, яко бо безплотен и равноангелен на земли Тому пожил еси, вопия: благословен еси, Боже отец наших.

  Во утробе девственней Всельшася познал еси из неплодна чрева и, употребив матерня, Предтече, гласа, играя взывал еси Ему: благословен еси, Боже отец наших.

  От пустыни, Пресвятым Духом научен, явился еси, якоже утро светоносно, Ангел Света, нас научая вопити: благословен еси, Боже отец наших.

  Ублажися яко воистину во градех сей ныне, приснопамятне, стяжавый тя град сокровище, Предтече Христов. Темже, празднуя, вопиет: благословен еси, Боже отец наших.

  Богородичен: Тобою, Мати Дево, Свет возсия всей вселенней светлый, Ты бо Зиждителя всех родила еси, Бога: у Негоже испроси, Пречистая, нам низпослати верным велию милость.

   

  Песнь 8

  Ирмос: Из пламене преподобным росу источил еси и праведнаго жертву водою попалил еси: вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети. Тя превозносим во вся веки.

   

  Послан бысть вопиющаго глас — Предтеча запустевшим сердцам, Сына Божия веру благочестивую водружаяй, сущаго Бога, Егоже превозносим во вся веки.

  Уготовите, глаголет и ныне Предтеча, Господню стезю: Сей бо святыни ради, пришед, со Отцем и Духом в наша сердца вселится во веки.

  Слухом убо гласу Родителеву, очима же Божественнаго Духа зрению, всячески же осязанием Иоанн Предтеча, на Тебе руку положивый, Христе, Богоносец бывает.

  Из чрева освятися Божественным Духом и пророк явися, во чреве носим, ныне же наслаждение иже в недрех тя имущему граду показася, пророче.

  Богородичен: Златозарный Тя свещник предъизобрази, приемшую неизреченно Свет Неприступный, познанием Того озаряющ всяческая, Егоже превозносим во вся веки.

   

  Песнь 9

  Ирмос: Бога человеком невозможно видети, на Негоже не смеют чини Ангельстии взирати; Тобою же, Всечистая, явися человеком Слово воплощенно, Егоже величающе, с Небесными вои Тя ублажаем.

   

  Яве исполнения десятицы, Предтече, заповедей ты хранитель крепок быв, приличне от Христа почтен был еси дарований десятицею. Темже тя, Духа таинника и друга Слову, ведуще, ублажаем.

  Христов пророк же и апостол, Ангел же и Предтеча, Божественнаго воплощения Креститель, и священник, и мученик верен, проповедник же сущим во аде ты был еси, и девствующим правило, и пустыни прозябение.

  Души неверие обличается священнодейственныя руки умерщвленныя чудесем, прозябший же паки вере и твоей явльшейся главе, блаженне, пожертая длань обновляется.

  Твое явление провозвещающе зрителю, возвещаху Ангельстии чини неложно, Гавриила подобящеся Божественному благовещению, еже прежде Рождества твоего священный Захария приемлет.

  Богородичен: Страстей исцеления да почерпаем, в славный храм Предтечев притекающе: в той бо приходят Ангельстии лицы, дуси же праведных всех, Владычица с Крестителем Иоанном, исцеления подавающе.

   

  Светилен

  Светоявленная возсия честная твоя глава от незаходимых недр земных, Предтече Иоанне, светильниче Света невещественнаго, еяже обретение любовию совершающе, молим тя лютых обрести разрешение и время удобне совершити воздержания молитвами твоими, всехвальне, Крестителю Спасов.

  rublev.com

  Молитвы Иоанну Крестителю | Перевод молитв

  1. Житие Иоанна Крестителя
  2. Молитвы Иоанну Крестителю
  3. Акафист Иоанну Крестителю


  Молитва Иоанну Крестителю (перевод на современный русский язык)

  Креститель Христов, проповедник покаяния! Не презри меня, кающегося, но вместе с Воинствами Небесными молись Владыке за меня, недостойного, унывающего, немощного и печального, во многие беды впадшего, утружденного бурными помыслами ума моего.
  Ибо я, вместилище злых дел, не прекращаю своих греховных привычек, ибо пригвожден мой ум к земным вещам.
  Что делать мне, не знаю, к кому обратиться чтобы спасти душу свою? Только к тебе, святой Иоанн, исполненный благодати,ибо я знаю, что ты, после Богородицы, пред Господом больше всех рожденных: ибо ты сподобился коснуться главы Царя Христа, Агнца Божия взявшего на Себя грехи мира.
  Моли же Его за грешную мою душу, чтобы по крайней мере, в одиннадцатый час, понес я бремя благое и получил награду с последними.
  Истинно, Креститель Христов, чтимый Креститель, последний пророк, первый по благодати мученик, постников и пустынников наставник, чистоты учитель и ближайший друг Христов!
  Тебя молю, к тебе обращаюсь: не лиши меня твоего заступничества, но воздвигни меня, впавшего во многие грехи; обнови душу мою покаянием, как вторым крещением, ибо ты и того и другого начальник: крещением омываешь первородный грех, покаянием же очищаешь каждого от дел скверных. Очисти же меня, грехами оскверненного, и побуди войти туда, куда ничто скверное не входит – в Царствие Небесное. Аминь.

  Смотрите также:
  Молитвы при болях в спине
  Свт.Николай Мирликийский Чудотворец
  Утреннее правило
  Прпп.Зосима и Савватий Соловецкие
  Священномученик Киприан и мученица Иустина
  Предсказания преподобного Нила Мироточивого
  Блаженный Андрей Тотемский, Христа ради юродивый
  Косма и Дамиан Аравийские, бессребреники и чудотворцы
  Сщмч.Харалампий
  Молитвы ангелам

  великий  семь  богослов  златоуст  полный  Бог  угличский  елена  преподобный  матрона  феодор  молитва  русский  блаженный  перевод  египетская  илия  варвара  узорешительница  мученик  моисей  иустина  дмитрий  трифон  обручник  филипп  бессребреник  чудотворца  иосиф  тропарь  артемий  мария  тирон  роман   владимир  афонский  наум  православный  предтеча  иоанн  христов  соловецкие  агапит  григорий  студит  божий  захария  лука  столпник  ксения 

  molitvoslov.my1.ru


  Смотрите также